Кратък речник на непознатите думи

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Когато говорим за асансьори, ескалатори и автоматични врати за сгради, понякога е необходимо да използваме технически термини и акроними, така че сме създали удобен терминологичен речник, който да Ви помогне да ги разберете. Кликнете върху дума или фраза, за да видите дефиницията.

Кратък речник на непознатите думи

 • Система на окачване на въжета, при която скоростта на кабината и скоростта на въжетата са еднакви.

 • Система на окачване на въжета, при която скоростта на кабината е наполовина на скоростта на въжетата.

 • Електрозахранване, което осигурява трифазно променливо напрежение.

 • Устройство или система, които контролират достъпа до асансьор или сграда.

 • Вратата от страната на главния вход. Вижте също C-врата.

 • Система, която позволява вратите на кабината да започнат да се отварят, преди кабината да е напълно спряла на площадката. Вратите започват да се отварят, когато асансьорната кабина е в зоната на вратите и скоростта е намаляла под ограничението, позволено от стандарта за безопасност.

 • Серия автоматични врати за асансьори, базирани на взаимозаменяеми компоненти. Подходяща за използване в повечето асансьори.

 • Шумът, предаван във въздуха. В асансьорите се генерира обикновено от машината, въжета, контролния панел, вратите, водачите и други вибриращи компоненти.

 • Звънец, използван за привличане на внимание и помощ. Управлява се от бутон вътре в кабината. Може да се намира в асансьорната шахта, на подходяща площадка или на покрива на кабината.

 • Бутон за активиране на алармения звънец. Също така активира гласова връзка, ако се използва мониторинг от разстояние. Намира се в кабината, с допълнителни бутони на покрива на кабината и под кабината.

 • Времето, през което бутонът за аларма трябва да бъде натиснат, докато сигналът бъде регистриран.

 • Сигнал, генериран чрез натискане на бутона за аларма.

 • Етаж, на който работи говорителят на асансьора.

 • Заглушаващ елемент за намаляване на шума. Използва се например в облицовки на кабината, панели на вратите или кабина за управление.

 • Система за безопасност за спиране на неконтролираното движение на движеща се нагоре кабина.

 • Електрически двигател, при който скоростта на въртене не е точно фиксирана спрямо честотата на захранващия ток. Разликата между честотата и скоростта на ротора се нарича приплъзване. Приплъзването генерира въртящия момент на двигателя.

 • Автоматично отваряне и затваряне на вратата на кабината.

 • Автоматично отваряне и затваряне на вратата.

 • Площ на кабината, измерена на височина 1 m над нивото на пода, без да се вземат предвид парапетите, които са налични за пътници или стоки по време на експлоатация на асансьора. Трябва да бъде взета предвид и всяка налична площ във входа, когато вратите са затворени.

 • Ситуация, когато има тежест от 30-50% от номиналното натоварване (в зависимост от принципа на оразмеряване) в асансьорната кабина и противотежестта и тежестите в кабината са равни.

 • Делът (в проценти) на номиналното натоварване на асансьора, с което са балансирани асансьорната кабина и противотежестта.

 • Масата в противотежестта, която спестява енергия, като балансира цялата или част от масата на кабината, веригата на кабината и номиналното натоварване.

 • Предпазна бариера на покрива на кабината, която не позволява падане в асансьорната шахта.

 • Специфична гама от врати, предназначени за до 200 000 цикъла/година. Вижте също врата със средно и високо натоварване.

 • Опционално устройство, което позволява придвижване на кабината с балансирано натоварване до най-близкия етаж.

 • Стоманена или чугунена платформа, на която се поставя машина.

 • Устройство, което може да приеме едно или две стабилни състояния. Остава в едно от състоянията, докато се приложи тригер. След това се премества в другото стабилно състояние и остава там, докато не се приложи друг тригер. Вижте също моностабилен превключвател.

 • Механично предпазно устройство за блокиране на кабината по време на монтаж и техническа поддръжка.

 • Стоманен прът в напр. блокиращото устройство, който блокира кабината, когато се плъзне в отвора в блокиращата плоча.

 • Стоманена плоча с отвори в блокиращото устройство. Блокиращият щифт се плъзва в отворите.

 • Чистото вертикално разстояние от пода на дъното до най-ниската конструктивна или механична част, оборудване или устройство, монтирани под платформата на асансьорната кабина, с изключение на водещи накрайници или ролки, механизми на предпазното устройство и платформени съпорти или предпазители, когато кабината почива върху напълно компресирани буфери. Вижте също предпазно пространство.

 • Най-ниският етаж в сграда.

 • Най-ниската платформа в сграда, която асансьорът обслужва.

 • Електромеханично устройство, използвано за предотвратяване на движението на асансьора, когато кабината е в покой и не се подава захранване към двигателя за повдигане на асансьора. При някои видове управление също така спира кабината, когато захранването на двигателя за повдигане на асансьора е прекъснато.

 • Вертикалната сила, която спира кабината в резултат на работа на предпазното устройство. Вижте също затягаща сила.

 • Плоча под веригата на кабината, където буферът се удря.

 • Снижаване на сградата в резултат на потъване в земята или свиване на бетона.

 • Персонал и оборудване за наблюдение на техническите системи в сграда (климатизация, отопление, асансьори, контрол на достъпа и др.).

 • Дефинира допустимите отклонения за номиналните размери на асансьорната шахта, дъното, машинното отделение, грубите отвори и др.

 • Функции, които са включени в основния продукт.

 • Функция, която кара асансьорната кабина да заобиколи регистрираните повиквания, когато кабината е разпозната като натоварена над определена граница. Обикновено границата е 60-80% от номиналното натоварване.

 • Място, където се получават алармени сигнали и спешни повиквания. Хора и компютри обработват информацията.

 • Контролер за локална мрежа. Шинни системи, които свързват интелигентно оборудване за автоматизация в мрежа от тип пиър-ту-пиър. Забележително приложение са шинните системи, използвани в моторни превозни средства и при синхронизиране на електрически задвижвания.

 • Подовата площ на кабината, включително площта на прага на вратите, в зависимост от номиналното натоварване/броя на пътниците, както е посочено в кодекса за безопасност.

 • Устройство, проектирано да спре движеща се надолу кабина извън нормалната си граница на пътуване, като съхранява или абсорбира и разсейва кинетичната енергия на кабината.

 • Устройство с две свързани и взаимозависими функции: (1) предотврати (електрически) работата на двигателя за повдигане на асансьора, освен ако вратата на кабината не е заключена в затворено положение, (2) да предотврати (механично) отварянето на врата на кабината от страната на кабината, освен ако асансьорната кабина не е в зоната на вратите и е спряна или е в процес на спиране.

 • Захранвана от батерии лампа в асансьорната кабина, за да служи като аварийно осветление при прекъсване на захранването.

 • Водещите релси, използвани за насочване на пътуването на асансьорна кабина в асансьорна шахта.

 • Всички видими елементи вътре в асансьорната кабина.

 • Интериорното осветление на кабината.

 • Функция, която предотвратява използването на асансьор при неизправност на захранващото напрежение на кабината.

 • Действителното натоварване вътре в асансьорната кабина (пътници и стоки). Вижте също номинално натоварване.

 • Потребителският интерфейс за пътниците вътре в асансьорната кабина. Включва бутони за извикване на кабината, алармен бутон, бутон за отваряне на вратата и др.

 • Набор от устройства за откриване и информиране на пътниците за претоварване в кабината на асансьора. Задейства индикатора за претоварване на кабината.

 • Механично устройство, обикновено прикрепено към веригата на кабината, и проектирано да спре асансьорната кабина, в случай че кабината превиши допустимата скорост.

 • Конструкцията на кабината, с изключение на отделните (неинтегрирани) интериорни елементи.

 • Вътрешните размери отпред-назад на обвивката на кабината без декоративни елементи.

 • Височината се измерва от грубия под до най-долния край на покрива.

 • Вътрешните размери страна-до-страна на обвивката на кабината без декоративни елементи.

 • Долният хоризонтален елемент на вход на асансьорна кабина.

 • Опорната рамка на асансьорната кабина, към която са прикрепени водещите накрайници, предпазните устройства и теглещите въжета или хидравличният цилиндър.

 • Устройство или група устройства, които служат за контрол, по предварително определен начин, на уреда, към който са свързани. Регулатор на асансьора се състои от функции за задвижване и управление.

 • Основният асансьор съдържа предварително проектираните основни компоненти на асансьора: система за повдигане, функция за управление, задвижваща система, надстройка на кабината, основна система за врати и оборудване за безопасност на пътниците. Аксесоари и декоративни елементи (включително сигнализация) не са посочени.

 • Гама от предварително проектирани основни асансьори, които изграждат продуктовото семейство.

 • Компонент, който осигурява опъване между теглещата ролка и окачващите въжета и който включва набор от тежести за балансиране на теглото на кабината и част от натоварването в кабината, често приеман като 50% от номиналното натоварване.

 • Подвижната площ на противотежестта в асансьорното , изолирана от екран за противотежестта.

 • Предварително определен начин на работа, при който асансьорът се движи в конкретна ситуация. Режимите включват например нормално задвижване, контролно устройство и устройство за настройка.

 • При въжени асансьори, техническото решение за осигуряване на енергия на подемния двигател и регулиране на неговата скорост. При хидравлични асансьори тя контролира помпата и клапаните.

 • Асансьорна кабина с два входа.

 • Опционални структурни и функционални свойства за защита на пътниците и асансьора срещу щети, причинени от земетресение.

 • Част от асансьора, която превозва пътниците и/или други товари.

 • Устройствата и функционалните принципи за изпълняване на повиквания и команди, давани от пътниците.

 • Една асансьорна група се състои от два или повече асансьора, които споделят едни и същи бутони за повикване (и работят при един и същ групов контролер). Вижте също асансьорна банка.

 • Пространството, в което кабината и противотежестта, ако има такава, пътуват; това пространство обикновено е ограничено от дъното( дълбочина на шахтата под първа спирка), стените и тавана на шахтата.

 • Моментната скорост на асансьорната кабина в асансьорната шахта. Не е същата като номиналната скорост.

 • Аварийна система, монтирана на всички кабини, която се състои от звънец, бутон в кабината и непрекъснат източник на мощност, обикновено батерия.

 • Опция, при която един определен асансьор може да бъде отстранен от нормалното групово обслужване за използване от пожарникари.

 • Монтаж на шахтна врата, който не покрива цялата ширина на асансьорната шахта. Вижте също врата тип тясна каса и входна врата.

 • Монтаж на шахтна врата, който покрива цялата ширина на грубия отвор на асансьорната шахта.

 • Асансьор, оборудван за превоз на стоки, мотокари и т.н.

 • Асансьор, предназначен главно за превоз на стоки, които обикновено се придружават от лица.

 • Стоманени профили с гладки водещи повърхности. Сечението на профила обикновено е с „Т“-образна форма (машинно изтеглен, студено изтеглен или формован на ролка). Водещи релси се монтират в асансьорна шахта, за да насочват и направляват движението на асансьорна кабина и нейната противотежест.

 • Опора за ръце в асансьорна кабина.

 • Част от асансьорната шахта между най-горното завършено ниво на пода и тавана на шахтата.

 • Оборудването, необходимо за придвижване на асансьорната кабина и противотежестта. Дефинирана комбинация от оборудване, необходимо за диапазон от натоварвания, номинални скорости, ускорение и вертикални разстояния.

 • Временна асансьорна система, включваща подвижно машинно отделение. Разработена за осигуряване на напълно функциониращ асансьор по време на строителството на една сграда. Машинното отделение приляга върху същите водещи релси като асансьорната кабина и се закрепва към зданието чрез прибиращи се игли. С нарастването на сградата във височина системата от водещи релси се удължава и подвижното машинно отделение се издига нагоре, за да обслужва новите допълнителни етажи.

 • Аксиален дизайн на синхронен двигател от KONE с постоянни магнити в ротора.

 • Подовата област пред входа на асансьора.

 • Врата в отвора на асансьорна шахта. Предоставя безопасен достъп до асансьорната кабина.

 • Монтаж, който включва шахтните врати и всякакви архитектурни покрития, свързани с входа към асансьорната шахта.

 • Помещение, където са разположени асансьорната машина и някои компоненти на системата за електрификация и контрол. Обикновено се намира над асансьорната шахта.

 • Контактор, който превключва захранването към подемния двигател, ако 1) е необходимо асансьорната кабина да работи и 2) електрическата верига за безопасност е завършена (затворена).

 • Етажът, предоставящ основен достъп до сграда.

 • Устройствата, които осигуряват мощност на асансьора. Известно още като мрежово захранване.

 • Част от контролната система на асансьор, включваща потребителския интерфейс, предназначен за обслужващия персонал, и превключватели, предпазители и лост за освобождаване на спирачките.

 • Определен обхват на употреба, отнася се за категорията на средна ефективност. Вижте също ниско натоварване, високо натоварване.

 • Система, използвана с автоматична работа на вратите, която ще даде предупредителен сигнал и ще затвори вратите с намалена скорост и въртящ момент. Побутването се активира, ако вратата остане отворена повече от предварително определено време.

 • Превключвател с ключове, който се използва за изваждане на асансьора от нормална употреба.

 • Устройство, което кара асансьора да спре при достигане на предварително определена скорост и, ако е необходимо, задейства прилагането на предпазното устройство.

 • Функция за един асансьор или асансьорна група. С тази функция даден асансьор получава сигнал да се връща винаги на предварително избрана площадка, след като приключат всички повиквания от кабината и площадките.

 • Широк набор от функции и начини за използване, които оказват влияние върху удобството или неудобството на пътниците при използване на асансьора. Например: декорация, сигнализация, влизане или излизане, време за чакане, комфорт на возене и т.н.

 • Асансьор, използван главно за превоз на пътници.

 • Част от асансьорната шахта, простираща се от нивото на прага на най-ниската площадка до пода на асансьорната шахта.

 • Метод за: а) проверка на асансьорната шахта, за да се гарантира, че е конструирана в съответствие с изискванията и б) определяне на правилната позиция на компонентите.

 • Факторът на мощността дефинира съотношението между истинската и привидната мощност. Факторът на мощността на дадена верига се изчислява въз основа на формулата: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Натоварването, за което е направено оборудването. Вижте също натоварване на кабината.

 • Аварийна алармена система, работеща на разстояние.

 • Комфортът на возене на асансьор се дефинира по отношение на нивото на шума, вертикалната вибрация, страничното трептене, степента на ускоряване/намаляване на скоростта и друсането.

 • Механично предпазно устройство, прикрепено към рамката на кабината, а при някои обстоятелства и към рамката на противотежестта. Устройството спира и задържа движеща се с превишена скорост кабина или противотежест, като използва затягащи челюсти, затварящи се около водещите релси. Устройството се активира от регулатора на скоростта.

 • Стоманена плоча, фиксирана върху стената на шахтата под прага на шахтната врата и над шахтната врата, за да се намали разстоянието между прага на вратата на кабината и стената на шахтата.

 • Декоративен и защитен елемент в долната част на стената на кабината.

 • Натоварването, което включва теглата на грубата кабина, интериора на кабината, вратата (вратите) на кабината, номиналното натоварване и веригата на кабината с всички аксесоари. Теглото не включва окачващите въжета, компенсаторни въжета или вериги, устройство за компенсиране на въжето, подвижен кабел или противотежест.

 • Въжетата за окачване на асансьора и противотежестта. Не е същото като теглещото въже.

 • Режим на задвижване на асансьор, при който асансьорът се движи надолу, докато достигне превключвател за забавяне или синхронизация.

 • Списък на данните, които дефинират асансьорните платформи в DL-документите.

 • Предварително определен набор от основни компоненти, които формират основния асансьор.

 • Горната или долната шахта, обслужвана от асансьорна кабина.

 • Асансьорна кабина с два или повече входа.

 • Асансьор с входове на две противоположни страни на асансьорната шахта.

 • Проверка за безопасност, за да се гарантира, че има правилно количество триене между окачващите въжета и теглещата ролка.

 • Три асансьора в група.

 • Система, която предоставя двупосочна гласова комуникация между асансьора и сервизния център на KONE.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да оптимизираме функционалността на сайта и да ви предоставим възможно най-доброто преживяване, докато разглеждате нашия сайт. Ако сте съгласни с това и приемате всички бисквитки, щракнете върху бутона „Приемам“. Можете също да прегледате нашата декларация за поверителност.